Hoenderhoeve 28

3992 XL Houten

+31628475187

Ook via whatsapp

info@hijnenevents.nl

Binnen 24 uur reactie.

Algemene voorwaarden Hijnen Events

Artikel 1: De overeenkomst
1.1
Deze algemene voorwaarden hebben betrekken op de verhuur van alle sport en spel materialen van Hijnen Events, waaronder Bubbel Voetballen, Archery Tag materialen en Laser Game materialen (Verder genoemd: ‘het gehuurde’), zoals vastgelegd in de huurovereenkomst welke is gesloten tussen de verhuurder (Hijnen Events) en de huurder.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst
2.1
Deze overeenkomst is gesloten voor de duur zoals vermeld in de huurovereenkomst.
2.2
Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als gehele dag

Artikel 3: Levering en (terug)bezorging
3.1
Huurder dient zelf Het Gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan de verhuurder terug te geven, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. In geval van bezorging op een afgesproken adres kan een tarief per gereden kilometer worden berekend.
3.2
Het Gehuurde kan alleen op afspraak worden afgehaald en worden teruggebracht.
3.3
Indien de afgesproken datum en tijdstip voor retournering van Het Gehuurde wordt overschreden, dan is Huurder aan Verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding.
3.4
Bij eerder retourneren van Het Gehuurde is geen restitutie mogelijk.
3.5
Er is geen restitutie mogelijk ten aanzien van niet gebruikte onderdelen van Het Gehuurde.

Artikel 4: Betaling en borg
4.1
Huurder dient het verschuldigde huurbedrag aan Verhuurder te voldoen voor het ter beschikking stellen van Het Gehuurde.
4.2
Huurder is verplicht, voordat hij Het Gehuurde in ontvangst neemt, een door Verhuurder vastgestelde borgsom te verstrekken.
4.3
Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van reparatie, reiniging e.d.
4.4
Verhuurder is gerechtigd, indien betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan Huurder een boete in rekening te brengen van 10% van de nieuwwaarde van Het Gehuurde met een minimum van € 25,-.
4.5
Verhuurder is voorts gerechtigd zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen.

Artikel 5: Verplichtingen huurder
5.1
Huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor Het Gehuurde. Huurder draagt de volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personen die van Het Gehuurde gebruik maken en van personen die zich in de directe omgeving van Het Gehuurde bevinden.
5.2
Huurder dient Het Gehuurde na afloop schoon en onbeschadigd weer in te leveren.
5.3
Aan Het Gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht, niet worden beplakt of op worden geschreven.
5.4
Huurder is verplicht Het Gehuurde conform de gebruikershandleiding te gebruiken (indien van toepassing).

Artikel 6: Schade en gebreken
6.1
Door ondertekening van deze overeenkomst erkent de Huurder dat Het Gehuurde in goede (gebruiks)staat aan hem ter beschikking is gesteld.
6.2
Huurder is volledig aansprakelijk voor alle kosten van vervanging van alle onderdelen van Het Gehuurde die tijdens de huurperiode vermist of vervreemd raken.
6.3
Schade ontstaan tijdens het transport van Het Gehuurde komt volledig voor rekening van de Huurder, indien de Huurder het transport verzorgt.
6.4
Huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan Het Gehuurde direct telefonisch aan Verhuurder te melden. Zonder toestemming mag Huurder niet tot reparatie overgaan.
6.5
Kosten voor repareren (als gevolg van onoordeelkundig gebruik, reparaties zonder toestemming van Verhuurder of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd) worden bij Huurder in rekening gebracht, met een minimum van € 25,00. Verhuurder is gerechtigd deze kosten in te houden op de borg.
6.6
Het Gehuurde dient na afloop door Huurder weer in nette en schone staat te worden gemaakt. Eventuele schoonmaakkosten worden bij Huurder in rekening gebracht, met een minimum van € 25,00. Verhuurder is gerechtigd deze kosten in te houden op de borg.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1
De aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het desbetreffende geval uitkeert.
7.2
Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de factuurwaarde, met een maximum van € 1.000,-
7.3
Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van zowel directe als voor gevolgschade ingevolge het gebruik van het/de gehuurde verhuurobject(en).
7.4
Huurder vrijwaart Verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd.
7.5
Verhuurder is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

Artikel 8: Verplaatsing en annulering
8.1
Een afgesproken datum kan in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verzoek tot verplaatsing binnen drie weken voor de afgesproken datum wordt wel het volledige factuurbedrag in rekening gebracht en dient te zijn betaald voor de verzette datum en geldt als betaling voor de nieuwe datum. Bij annulering binnen drie weken voor de eerst geplande datum vindt geen restitutie plaats.

8.2
Indien u de gehele activiteit wilt annuleren en geen nieuwe datum wilt afspreken dan is dit mogelijk. In geval van een gehele annulering dan is de opdrachtgever (een deel van) de huursom verschuldigd onder de volgende voorwaarden:

  • Annulering tot 4 weken van tevoren: 30% van de factuurwaarde
  • Annulering vanaf 4 weken tot 1 week van tevoren: 75% van de factuurwaarde
  • Annulering 1 week of korter van tevoren: 100% van de factuurwaarde

Artikel 9: Overig
9.1
De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.
9.2
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar top